Posted in Մայրենի, Ընթերցանություն, Uncategorized

Խուլ այծերը

  1. Մի պառավ երեք խուլ այծ ուներ։ Մի օր պառավը կորավ։ Խուլ այծերը որոշեցին գտնել պառավին: Այծերը գնացին անտառի կողմ: Այնտեղ խուլ այծերը հանդիպեցին մի խուլ նապաստակի:

Այծերից մեկը հարցրեց.

-Մեր պառավին չե՞ս տեսել:

-Հա, ես էլ գազար ու կաղամբ եմ փնտրում:  Գնանք դիմացի այգի, կգտնե՛նք:

Այդպես խուլ այծերը գնում են այգի պառավին փնտրելու:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s