Posted in Մայրենի

Մայրենի

Քաղցր բառի համադրությամբ կազմի՛ր ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով արտահայտված բառակապակցություններ՝ օգտագործելով հետևյալ բառազույգերը։

Քուն, միրգ, մեղր, ժպտալ, կյանք, թեյ, թխվածք, վերաբերմունք, շաքար։

Օրինակ՝

Ուղղակի իմաստովՓոխաբերական իմաստող
Քաղցր մեղրՔաղցր ժպտալ
 միրգ Քուն
 մեղր ժպտալ
 թեյ կյանք
 թխվածք, շաքար վերաբերմունք

Կարդա՛ հերոսների անունները և գուշակի՛ր, թե ո՞ր հեքիաթներից են։ Գրի՛ր վերնագրերը։

Աքաղաղ, աղվես, շուն-Ճամփորդներ

Աղվես, թագավոր, ջրաղացպան-Չախ-չախ թագավորը

Աքաղաղ, թագավոր, նազիր-վեզիրներ-Անհաղթ աքլորը

Գտի՛ր ավելորդ հերոսներին և գուշակի՛ր հեքիաթը։

Ավերակ, թագավոր, դատավոր, աղվես, չարչի, հիմար, նազիր -վեզիրներ,։-Անհաղթ աքլորը

Նախադասություններն այնպես վերադասավորիր, որ տեքստ ստացվի։ Կա՞ր ավելորդ նախադասություն։ Ինչո՞ւ հնարավոր չեղավ տեղադրել այն տեքստում։

-Այդպես եմ վարվում, որովհետև դու բերք չես կարողանում բուրդս վերցնել հովվի պես վարպետորեն։-5

Ոչխարը դժկամությամբ թափ տվեց իրեն։-2

Ծիծեռնակն իջավ ոչխարի մեջքին, որ իր բնի համար մի քիչ բուրդ վերցնի։-1

Ծիծեռնակներն աշնանը չվում են դեպի  տաք երկրներ։

-Ծիծեռնակն ասաց․-3

-Ի՜նչ ժլատն ես։ Հովվին թողնում ես , որ քեզ մերկացնի ամբողջովին, իսկ ինձ համար խնայում ես մի ծվեն բուրդը։-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s