Posted in Մայրենի

Մայրենի 10․03․21

Գոյական-/ով, ովքեր, ինչ, ինչեր/ շուն, տուն, կատու, Անահիտ, աղջիկ, մարդ, արև, լուսին,  աթոռ, ճանապարհ, մատանի
Թվական-/որքան, որչափ ինչքան/ ութական, մեկ, իննը, չորրորդ, ութերորդ, երեք-երեք, մեկական, ութական, վեցերորդ, տասնմեկ, իննական, առաջին, տասական
Ածական-/որ, որպիսի, ինչպիսի/  սև, հաչան, կատաղած, գեղեցիկ, խելացի,լուսավոր, անգույն, պուտավոր, գծավոր, մեծ, փոքր, անտեսանելի
Բայ-/ինչ անել, ինչ լինել/- ուտել, քնել, կարդալ, երգել, խմել, պարել,  տխրել, զվարճանալ, ճամփորդել, մտածել, գրել, հուզվել, սիրել, գործել, նվիրել, տալ

  1. Ես նստած էմ առաջին շարքում։
  2. Ես նվիրեցի մեկական ծաղիկ իմ ընկերներին։
  3. Ինձ նվիրեցին  գեղեցիկ մատանի ։
  4. Ես ստացա տասական ծանրոց։
  5. Անահիտը նստեց աթոռի վրա։
  6. Ինձ տվեցին խմելու ջուր։
  7. Խոհանոցում կար գծավոր բաժակ։
  8. Մեր տուն տանող ճանապարհը շատ երկար է։
  9. Ես խորհուրդ եմ տալիս խմել օգտակար քամած բնական հյութեր։
  10. Քամին անտեսանելի է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s