Posted in Մայրենի

Հաշվետու պատում

Սա Արևմտահայերեն օրերն էին

Այսքան նախագիծ քանի որ նախագծերը շատ դժվար է գտնել

Նախագծերից ամենաշատը ինձ դուր է եկել <<Իմ դպրոցի միջավայրը>> նախագիծը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s