Posted in Ճամփորդություններ

Ճափորդություն դեպի Երկրաբանության թանգարան

Մենք ուրբաթ օրը ճափորդել էնք դեպի Երկրաբանության թանգարան։ Այնտեղ մենք տեսանք մեծ մամոնտի ոսկորն եր և տեսանք կորալն եր նաև քարեր՝ օրինակ հիմարի ոսկի։ Հետո մենք գնացինք քարերի բաժին, այնտեղ կար երկնքար։ Քարերի բաժնում կար թանկարժեք և կիսաթանկարժեկ քարեր։ Այնտեղ կար լազուրիտ և ալմաստ։ Հետո մենք գնացինք սիրահարների այգի մի փոքր քայլեցինք այնտեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s