Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16․11․2022

418, 419- ա-զ, 420, 422, 424, 426, 427, 432-ա-զ, 434։

 1. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
  ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,
  –11, – 7, –6, – 2, –1, –1, 0, 7, 24, 31
  բ) նվազման կարգով. 30, 13, 12, 1, 0, –3, -4 –7, –8, –11, –17։

  419. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
  ա) –4 < -2 < 0, դ) –1 < 0 < 1, է) 1 > 0 > –2,
  բ) –7< -5 < –3, ե) 8 > 6 > –1, ը)–30 > -35 > –40,
  գ) –19 < -16 < –14, զ) –4 > -5 > –6, թ) –100 > -101 > –102։
 1. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է
  գտնվում տրված թիվը.
  ա) 9, գ) 1, ե) –7, է) –200,
  բ) 0, դ) –2, զ) –100, ը) –352։

  422. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
  ա) –3-ից, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, գ) –7-ից, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, ե) 2-ից,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 է) –5-ից,-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3
  բ) –6-ից, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2 դ) 0-ից, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 զ) 10-ից, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ը) 5-ից, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12։


  424․ Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների նշանները.
  ա) 11-ը մեծ է 0-ից, այո գ) –10-ը բացասական թիվ է, այո
  բ) –7-ը փոքր է 0-ից, այո դ) 2-ը դրական թիվ է։ Այո


  426․ Գրե՛ք ամենափոքր միանիշ, երկնիշ և եռանիշ ամբողջ թվերը։
  1, 10, 100


  427. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
  ա) –25 < –24, գ) –16936 > –16937,
  բ) –8772 < –8672, դ) –8867 > –9868։
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 14․10․2022

204.ասշտաբը 1 ։ 10000000 է, Երևանի և Թբիլիսիի հեռավորությունը 1 4/5 սմ է։ Որքա՞ն է Երևանի և Թբիլիսիի
իրական հեռավորությունը։ 180կմ

 1. Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հողակտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատասխան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է`
  ա) 3 սմ-ի, 150մ գ) 10 սմ-ի, 500մ ե) 8 1/5 սմ-ի, 410մ է) 14 2/5 սմ-ի, 720մ
  բ) 1/2 սմ-ի, 25մ դ) 1 1/2 սմ-ի, 75մ զ) 3 9/10 սմ-ի, 195մ ը) 1/5 սմ-ի 10մ։
 2. Պատկերե՛ք 1 ։ 150 մասշտաբով.
  ա) 6 մ երկարությամբ հատված, բ) 4 1/2 մ շառավղով շրջանագիծ, 675
  գ) 9 մ երկարությամբ և մ լայնությամբ ուղղանկյուն։
 3. Հողակտորի հատակագծում (տե՛ս նկ. 7)
  արե՛ք անհրաժեշտ չափումները և
  հաշվե՛ք հողակտորի պարագիծն ու
  մակերեսը։ 88, 42
 4. Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ
  երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշտաբը, եթե այդ հատվածին տեղանքում համապատասխանում է մի հատված, որի երկարությունը հավասար է`
  ա) 8 կմ-ի, 1 ; 100.000 գ) 120 կմ-ի, 1 ; 150․000 ե) 1840 կմ-ի, է) 1600 կմ-ի,
  բ) 2 կմ-ի, 1 ; 25.000 դ) 124 կմ-ի, զ) 1400 կմ-ի, ը) 2400 կմ-ի։
 1. Ամառանոցի առաջին հարկի
  հատակագծում (տե՛ս նկ. 8)
  կատարե՛ք անհրաժեշտ չափումները և գտե՛ք ճաշասենյակի, խոհանոցի, լողարանի և միջանցքի իրական
  չափերն ու մակերեսները։
 2. Ինչի՞ է հավասար գծագրի մասշտաբը, եթե նրանում գծված
  պատկերները իրականներից մեծ են 7 անգամ։ 1 ; 1/7 կամ 7;1
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 12․10․2022

171. Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 2/3-ը ամուր կազմով է։
Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։
40

 1. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը։
  Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։
  66
 2. Հեռուստաաշտարակն ունի 420 մ բարձրություն և կազմված է
  երեք մասից։ Առաջին մասի բարձրությունն աշտարակի բարձրության 3/7-ն է, իսկ երկրորդը՝ 1/4-ը։ Ի՞նչ բարձրություն ունի աշտարակի երրորդ մասը։
  135
 3. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր
  12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %-ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը
  13.750
 4. Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան
  ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞
  կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։
  840
 5. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
  ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի, գ) 110 %-ը հավասար է 770-ի,
  բ) 35 %-ը հավասար է 140-ի, դ) 7/10%-ը հավասար է 7/25-ի:
  ա-625, բ-400, գ-700, դ-40