Posted in Անգլերեն

Անգլերեն

Ես այդ քանել լավ չեմ անգլերենից բայց ես հասկանում էմ որ անգլերենը բարդանում է ամեն դասարանից և այսպես մինջև 12-երորդ դասարան ես սիրում եմ անգլերեն։

English 03.05-07.05
English 09.04.2021
Easter celebrations. Easter is a Family Day
English 02.04.2021
Enlish 01.03-05.03
English 22-26.02
English
Իմ տեղեկատվական մոլորակը (Dante Alighieri Դանթե Ալիգիերի)
Park in my town
English homework-08.12
Sivka-Burka in the contest
English
Look at the picture
LOOK AT THE PICTURES
English
English
English
03.09.2020.
English 20. 11. 2019