Posted in Uncategorized

Երեք իրար հաջորդող թվեր

Յուրաքանչյուր թվին հաջորդող թիվը ստանալու համար պետք է  այդ   թվին  գումարել 1։ 

 Օրինակ՝ 1   թվին  հաջորդող  թիվը  ստանալու  համար  պետք է ՝  1+1=2,   իսկ 2 թվին հաջորդող  թիվը  գտնելու համար պետք է ՝     2+1=3։

Այսպիսով՝ 1,2,3 թվերը երեք իրար  հաջորդող  թվեր են։

1,2,3 իրար  հաջորդող  թվեր կարելի է ստանալ  նաև,  եթե 1+1=2,  1+2=3: Երեք իրար հաջորդող  բնական  թվերը  գտնելու համար կարող ենք կատարել հետևյալ  քայլերը՝

1-ին  թվին 1 գումարելով ստանում ենք 1-ին  թվին  հաջորդող   թիվը,  իսկ 1-ին  թվին  2 գումարելով՝  2-րդ թվին հաջորդող   թիվը։ 

Իրար  հաջորդող կենտ  բնական  թվեր ստանալու համար յուրաքանչյուր կենտ  թվի   նախորդին պետք է  գումարել 2։

 Երեք իրար հաջորդող  բնական կենտ  թվերը  գտնելու համար կարող ենք կատարել հետևյալ քայլերը՝

1-ին կենտ թվին 2 գումարելով ստանում ենք 1-ին  թվին  հաջորդող կենտ   թիվը,  իսկ 1-ին կենտ թվին  4 գումարելով՝ 2-րդ թվին հաջորդող կենտ  թիվը։ 

Օրինակ՝ 1,3,5 թվերը իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվեր են։

1-ին   կենտ  թիվը 1 է, իսկ այդ   թվին  հաջորդող կենտ   թիվը  գտնելու համար՝  1+2=3,   իսկ 3  թվին  հաջորդող կենտ   թիվը  գտնելու համար՝

3+2=5  կամ 1+2=3, 1+4=5:

Իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվեր ստանալու  համար յուրաքանչյուր զույգ   թվի   նախորդին պետք է գումարել 2։

Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերը  գտնելու համար կարող ենք կատարել հետևյալ քայլերը՝

1-ին զույգ  թվին 2 գումարելով ստանում ենք 1-ին թվին  հաջորդող զույգ     թիվը,  իսկ 1-ին թվին  4 գումարելով՝ 2-րդ զույգ  թվին հաջորդող զույգ    թիվը։ 

Օրինակ՝ 2,4,6  թվերը իրար  հաջորդող  բնական  զույգ թվեր են։

1-ին  զույգ   թիվը 2  է, իսկ այդ   թվին  հաջորդող զույգ    թիվը  գտնելու համար՝  2+2=4,   իսկ 4-ին  թվին  հաջորդողզույգ    թիվը  գտնելու համար՝ 4+2=6,   կամ 2+2=4,  2+4=6:

Այժմ  իմանալով  թվերի գումարը գտնենք այդ  երեք   իրար  հաջորդող  բնական  թվերը։ Դիտարկենք  օրինակներ։

 Օրինակ1․Գտեք այն երեք   իրար  հաջորդող  բնական  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  306:

Լուծում՝

Քանի որ իրար  հաջորդող  բնական  թվերից  1-ինին  1 գումարելով ստանում ենք 1-ին  թվին  հաջորդող   թիվը,  իսկ 1-ին թվին  2 գումարելով՝ 2-րդ թվին հաջորդող   թիվը։  Մյուս կողմից իրար  հաջորդող  բնական  թվերի  գումարը 306 է, ապա                                      306-(1+2)=306-3=303

303:3=101,   ուրեմն այդ թվերից 1-ինը  101 է։  1-ին  թվին  հաջորդող   թիվը՝ 101+1=102,   իսկ  2-րդ թվին հաջորդող   թիվը՝ 101+2=103։ 

Երեք   իրար  հաջորդող  բնական  թվերն են՝ 101,102,103։

Օրինակ 2․Գտեք այն երեք   իրար  հաջորդող բնական զույգ    թվերը,  որոնց  գումարը լինի  306:

Լուծում՝

Քանի որ իրար  հաջորդող  բնական զույգ   թվերից  1-ինին  2 գումարելով ստանում ենք 1-ին  թվին  հաջորդող  զույգ  թիվը,  իսկ 1-ին թվին  4 գումարելով՝ 2-րդ զույգ  թվին հաջորդող  զույգ թիվը։  Մյուս կողմից իրար  հաջորդող  բնական  թվերի  գումարը 306 է, ապա       306-(2+4)=306-6=300

300։3=100,  ուրեմն այդ թվերից 1-ինը 100 է։  1-ին  թվին  հաջորդող  զույգ թիվը՝ 100+2=102,   իսկ  2-րդ թվին հաջորդող  զույգ թիվը՝ 100+4=104։ 

Երեք   իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերն են՝ 100,102,104։

Օրինակ 3․Գտեք այն երեք   իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  309:

Լուծում՝

Քանի որ իրար  հաջորդող  բնական կենտ    թվերից  1-ինին  2 գումարելով ստանում ենք 1-ին կենտ թվին  հաջորդող  կենտ թիվը,  իսկ 1-ին կենտ թվին  4 գումարելով՝ 2-րդ կենտ  թվին հաջորդող կենտ   թիվը։  Մյուս կողմից իրար  հաջորդող  բնական  թվերի  գումարը  309 է,  ապա     309-(2+4)=309-6=303

303։3=101,  ուրեմն այդ  թվերից 1-ինը 101 է։  1-ին  թվին  հաջորդող կենտ  թիվը՝ 101+2=103,   իսկ  2-րդ թվին հաջորդող կենտ  թիվը՝ 101+4=105։ 

Երեք   իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերն են՝ 101,103,105։

Առաջադրանքեր

 1. Երեք հաջորդական թվերի գումարը 303 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։
  303-(1+1)=303-2=301
  303:3=101
  101-1=100

101+1=102
100, 101, 102

 • Գտեք այն երեք   իրար  հաջորդող  բնական  թվերը,  որոնց  գումարը լինի  363:

100, 100, 163

 • Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180  է։
  80, 20, 80
 • Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի  432  է։
  100, 200, 132
 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

25, 100, 100

 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 321 է։  Որո՞նք են այդ թվերը։

100, 100, 121

 • Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է: Գտեք այդ թվերը։
  30, 30, 9
 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 288 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

200, 80, 8

 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 336 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

300, 30, 6

 1. Երեք իրար  հաջորդող  բնական  զույգ  թվերի գումարը 318 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

300, 10, 8