Posted in Ճամփորդություններ

Ճափորդություն դեպի Երկրաբանության թանգարան

Մենք ուրբաթ օրը ճափորդել էնք դեպի Երկրաբանության թանգարան։ Այնտեղ մենք տեսանք մեծ մամոնտի ոսկորն եր և տեսանք կորալն եր նաև քարեր՝ օրինակ հիմարի ոսկի։ Հետո մենք գնացինք քարերի բաժին, այնտեղ կար երկնքար։ Քարերի բաժնում կար թանկարժեք և կիսաթանկարժեկ քարեր։ Այնտեղ կար լազուրիտ և ալմաստ։ Հետո մենք գնացինք սիրահարների այգի մի փոքր քայլեցինք այնտեղ։