Posted in Մայրենի

Մայրենի

 ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.Տառերի անունները կարդա´:

Ա ա -այբ     Ժ ժ- ժե        ճճ – ճե        Ռ ռ – ռա

Բ բ-   բեն    Ի ի – ինի     Մ մ- մեն     Ս ս – սե

Գ գ-   գիմ    Լ լ- լյուն     Յյ-հի           Վ վ – վեվ

Դ դ-   դա     Խ խ – խե     Ն ն – նու     Տ տ – տյուն

Ե ե –  Եչ      Ծ ծ – ծա      Շշ- շա         Ր ր – րե

Զզ-    զա     Կ կ – կեն    Ո ո – ո (վո)  Ց ց – ցո

էէ-     Է       Հ հ – հո       Չչ- չա          ՈՒ ու – ու

Ը ը-   ըթ     Ձ ձ – ձա      Պ պ – պե     Փ փ – փյուր

Թ թ    – թո   Ղ ղ – ղատ   Ջջ-ջե          ֊Քք-քե

                                                           Եվ և – և

                                                           О о – о   

                                                           Ֆֆ-ֆե

2.Ինչո՞ւ են հայերեն տառերը միասին «այբուբեն» կոչվում: Ի՞նչ է նշանակում «Այբբենարան»:

3.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:
Աա, Բբ, Գգ, Եե, Էէ, Ըը, Թթ, Ժժ, Իի, Ծծ, Կկ, Հհ, Ձձ, Ղղ, Ճճ, Մմ, Յյ, Նն, Ոո, Ջջ, Ռռ, Սս, Վվ, Տտ, Րր, Ցց, Փփ։

Դդ, Զզ, Լլ, Խխ,

4.Զննի՛ր ուղղագրական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՛ս (ինչ կարգով) են դասավորված:
Ապակի, Բալ,

5.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:
Դարպաս, Եղինջ, Թակարդ, Կաթսա, շյուղ, սրճեփ

6.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

2Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, 1մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր:

7.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Երբևէ, որևէ, այժմյան, դաստիարակ, գաղտնի, ելևէջ, արդուկ, երբեք, գզվռտոց, երախտիք, որևիցե, զվարթ, ականջօղ, բերրի, օրրան, տարրական, մրրիկ, թղթակից, զարթնել, հեքիաթասաց:

8.Այբբենական կարգով դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները,

բ) սիրածդ գրքերի անունները,

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

9.Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ – արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ, հարդ, ուղտ, աղտ, գիրք:

10.Խմբերից ընտրի՛ր իմաստով մոտ մեկական բառ և զույգեր կազմիր:

Ա. Հնչել, հնչյուն, բարեհունչ, հնչեղ:

Բ. Գեղեցկաձայն, ձայնել, ձայնեղ, ձայն:

Posted in Մաթեմատիկա

Հաշվարկային խնդիրներ (Տեքստային խնդիրներ թվային կախվածության

 1. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստացվի ամենամեծ եռանիշ թիվը:
  10 անգամ,
 2. 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:
  300-ով
 • Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանանը: Գտե՛ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի և գրառումը ավարտվում է 9 թվանշանով:
  909
 • Տրված 32 թվին աջից կցագրել 5, ձախից՝ 3, ստացված թիվը կրկնապատկել։ Բնութագրել ստացված թիվը։
  3325 3 հազարյակ, 3 հարուրյակ, 2 տասնյակ, 5 միավոր

5․ 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել տրված թիվը։ Բնութագրել ստացված թիվը։
8900-90=8810, 8 հազարյակ, 8 հարուրյակ, 1 տասնյակ, 0 միավոր

6.Կազմել եռանիշ թիվ, որը վերջանում է 5-ով, տասնավորը երկուսին բազմապատիկ թիվ է, իսկ հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ թիվ, քանի այդպիսի եռանիշ թիվ կա։
685, 225, 325

7.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։
40.000

8․Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։
90

 • Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։
  9000
 1. Որքանո՞վ կմեծանա թիվը, եթե նրա գրությանը հարյուրյակների կարգում գրված 4 թվանշանը փոխարինվի 7-ով։
  300
 2. Հաշվի՛ր 7,2,0,4 թվանշաններով գրվող ամենամեծ ու ամենափոքր թվերի տարբերությունը։
  5373

12․ Գտի՛ր ամենամեծ եռանիշ ու ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարից 2-ով մեծ թիվ։
2001

13․Երկնիշ թվերից քանիսի՞ միավորն է 7։
9
 14․Երկնիշ թվերից քանիսի՞ տասնավորը 6 է։
10