Posted in Անգլերեն

Present Continuous tense

Present Continuous tense – Ներկա շարունակական ժամանակաձև-Կարդալ՝ կրկնելու համար

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում, խոսելու պահին կատարվող գործողություն:

Ստորոգյալը կազմվում է to be  բայի ներկա ձևով + բայի 4-րդ հիմքը (Verb +ing), որը կոչվում է  Participle I .

Am

Is                     Verb+ing

Are 

e.g.

I am speaking now?

You are teaching now?

We are learning now?

He is watching TV now?

Present Continuous tense-ը նաև ցույց է տալիս շատ մոտ ապագայում կատարվող գործողություն:

We are going to the cinema tonight at 9 o’clock.

They are leaving for London tomorrow at 8 o’clock .

Հարցականի ժամանակ Am, Is , Are գալիս են առաջ 

Are they going to the cinema tonight at 9 o’clock ?

Is he watching TV now?

Are you cooking now?

Ժխտականի ժամանակ Am, Is , Are -ից հետո ավելանում է not ժխտական մասնիկը:

We are not going to the cinema tonight.

He is not watching TV now.

They are not leaving for London tomorrow at 8 o’clock.

Read and retell the text

A BUSY DAY
Everybody in River Street is very busy today. Mrs. Anderson is in
the kitchen. She is cleaning her kitchen. Mr. and Mrs. Thomas are
in the living-room. They are painting the walls. Mr. Black is in the
bedroom. He is doing his morning exercises. Tommy is in his room.
He is feeding his dog. Mr. and Mrs. Lane are in the garden. They are
washing their car.
I am busy, too. I’m in my sitting-room. I’m washing my windows.
I’m also looking at my neighbours. It’s a very busy day for all my
neighbours.

Նայեք նկարներին և գրեք հարցն ու պատասխանը՝ ինչպես տրված է օրինակում։ Դասարանում սա կատարել ենք բանավոր։

Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը/ Complete the sentences according to the model using the verbs
in brackets.

  1. I write. (write)
  2. The doctor drive a car. (drive)
  3. The girls come home from school. (come)
  4. The teacher give an English lesson. (give)
  5. We sit in the classroom. (sit)
  6. I put the books into my bag. (put)
  7. The woman wash her hair. (wash)
  8. The girl run to school. (run)

Նույն նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։
Do I write?
Does the doctor drive a car?
Do the girls come home from school?
Does the teacher give an English lesson?
Do we sit in the classroom?
Do I put the books into my bag?
Does the woman wash her hair?
Does the girl run to school?

I do not write.
The doctor doesn’t drive a car.
The girls don’t come home from school.
The teacher doesn’t give an English lesson.
We don’t sit in the classroom.
I don’t put the books into my bag.
The woman doesn’t wash her hair.
The girl doesn’t run to school.

Posted in Մայրենի

Մայրենի 24,09,2021

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։ Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։

  • Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։

Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն

Պահարան-Պա-հա-րան

Քաղաք-Քա-ղաք

Թանաք-Թա-նաք

Կարագ-Կա-րագ

Հեծանիվ-Հե-ծա-նիվ

Ուղիղ-Ու-ղիղ

Պայուսակ-Պա-յու-սակ

Դանակ-Դա-նակ

Գազար—Գա-զար

Թանաքաման-Թա-նա-քա-ման

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։

Երեխա-Ե-րե-խա

Պարագա-Պա-րա-գա

Հանրաքվե-Հան-րա-քը-վե

Ընձուղտ-Ըն-ձուղտ

Աբեղա-Ա-բե-ղա

Մաքրել-Մա-քրել

Բարձր-Բար-ձըր

Վարքագիծ-Վար-քա-գիծ

Չորրորդ-Չորրորդ

Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։

Հացաման-Հա-ցա-ման

Սիրելի-Սի-րե-լի

Ձնհալ-Ձըն-հալ

Կամավոր-Կա-մա-վոր

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։

Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։

Օրինակ՝

Ընկույզ-ըն-կույզ

Աստղիկ- Աստ-ղիկ

Կարծրանալ-կարծ-րանալ

Խն-դրագիրք, իշ-խանություն, մկն-դեղ, մր-ցաշար, կար-գադ-րել, խն-դրագիրք, վար-դակակաչ, սառ-նարան, երկ-նաս-լաց։

Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։

Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։

Հևալ-Հե-վալ

Երևույթ-Երե-վու-յթ

Տերևաթափ-Տե-րե-վա-թափ

Հարևան-Հա-րե-վան

Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։

Կարևոր- կա-րե-վոր
Թևավոր-Թե-վա-որ
Ձևավոր-Ձե-վա-որ

Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։

Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվ-ան

Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն

Անկր-կնելի, վար-դագույն, համալ-սարան, տր-տըն-ջալ

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթմատիկա 24,09,2021

Օրվա գործունեություն․

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Մաթեմատիկայի հունիսյան ֆլեշմոբի խնդիրներ․

1․Ճամբարականները որոշեցին ժամացույցի թվատախտակը երկու գծով բաժանել երեք մասի այնպես, որ յուրաքանչյուր մասում եղած չորս թվերի գումարները հավասար լինեն: Որո՞նք են ստացված քառյակները, եթե երկնիշ թվերի թվանշանները իրարից բաժանել չի կարելի:

1, 2, 11, 12
3, 4, 9, 10
5, 6, 7, 8

2․ Արեգը, Դավիթը և Անին ապրում են նույն շենքում։ Դավիթն ապրում է 2 հարկ բարձր, քան Արեգը, բայց 4 հարկ ցածր, քան Անին։ Ով ո՞ր հարկում է ապրում, եթե Արեգն ապրում է այդ շենքի 3֊րդ հարկում։
3-Արեգ, 5-Դավիթ, 9-Անին

3. Եթե պապիկը ապրի իր ապրած տարիների կեսը և ևս 1 տարի, ապա կլինի 100 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան է պապիկը։
2*100=200 Կինի պապիկի երկու տարիքը և ապրած տարիները և երկու տարի
200-2=198 Կինի պապիկի երեք տարիքը
198։3=66 տարեկան

4․ Շենքի յուրաքանչյուր հարկի բարձրությունը 4մ է։ Այդ շենքի 5֊րդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ բարձրության վրա է գտնվում։
16մ

5․Առավոտյան տողանին 25 ճամբարականներ շարվել էին մեկ շարքով: Յուրաքանչյուր տղայի երկու անմիջական հարևանները աղջիկներ էին: Աղջիկներից ոչ մեկը աղջիկ անմիջական հարևան չուներ: Քանի՞ աղջիկ կար շարքում:
13 աղջիկ

6․Հասարակածի երկարությունը մոտավորապես 40000կմ է: Հաշվի՛ր, թե քանի՞ անգամ պետք է Նոյեմբերյանից Երևան գնաս, որ այդքան ճանապարհ անցնես, եթե Երևանից Նոյեմբերյան 200կմ է:
200 անգամ

7․Գտի՛ր նշված հաջորդականության 5-րդ և 6-րդ անդամների գումարը:
3, 8, 18, 38, 78, 158

 8) 89057 թվից ջնջեք երեք թվանշան այնպես, որ ստացված թիվը լինի հնարավորինս մեծ:
89

9. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի տասնավորի և միավորի գումարը հավասար է ամենափոքր պարզ թվի և ամենափոքր բաղադրյալ թվի գումարին:
15, 24, 33, 42, 51, 60․
6-հատ

10. Հունիսյան ճամբարի ընթացքում Արևմտյան դպրոցի ճամբարականները կազմակերպեցին ցատկապարկերով վազքի մրցույթ: Արեգը, Դավիթը և Ալենը գրավեցին առաջին երեք տեղերը: Արեգ գրավեց 2-րդ, Ալենը հասավ վերջնագծին Դավթից առաջ: Տղաներից ով ո՞ր տեղը գրավեց:
1-Ալեն, 2-Արեգ, 3-Դավթ